Categorieën
  Werkplaats
   Filters
   Voorkeuren
   Zoek

   Verkoopsvoorwaarden

   M.E.A. bvba
   Delori-Maeslaan 15
   9940 Evergem

   Ondernemingsnummer: BE 0413.125.473

   Tel 09/265.95.85

   mail : info@mea-gent.be

   1.
   ALGEMENE VOORWAARDEN
   Alle verkopen zijn onderworpen aan de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden. Zij
   worden aanzien als zijnde door de klanten aanvaard, zelfs indien zij in tegenstrijd
   zouden zijn met hun algemene en/of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze
   laatste verbinden onze vennootschappen niet, tenzij wij ze uitdrukkelijk
   aanvaarden. Het feit dat wij ze niet verwerpen, kan in geen geval aanzien worden
   als een stilzwijgende overeenkomst.
   2.
   PRIJZEN
   Alle aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis. Onze prijzen zijn bepaald voor levering in onze magazijnen of werkplaatsen op de overeengekomen datum. Alle verhogingen van taksen, belastingen, invoerrechten, lonen, grondstoffen- prijzen, die plaatsvinden na het overmaken van de aanbieding of afsluiten van de overeenkomst en dus de aangeboden of verkochte goederen treffen, zijn ten laste van de koper.
   3.
   LEVERTERMIJNEN
   Onze levertermijnen zijn gegeven te goeder trouw. Aldus kunnen wij geen enkele voorwaarden aannemen tot schadevergoeding als gevolg van een vertraging in de uitvoering van een opdracht. Gedeeltelijke leveringen mogen steeds worden uitgevoerd. Behoudens speciale overeenkomsten vangt de levertermijn aan na ontvangst van de officiële opdracht, en dit vanaf de datum waarop wij alle gegevens aangaande uitvoeringsvoorwaarden ontvangen hebben.
   4.
   VERZENDINGEN
   De goederen, zelfs deze die vrachtvrij of door onze eigen diensten worden afgeleverd, reizen op risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling.
   5.
   KLACHTEN EN WAARBORG
   Iedere klacht moet ons binnen de acht dagen na levering schriftelijk bereiken. Na deze datum zal geen enkele klacht nog worden aanvaard. Tot nazicht van de juistheid van de aanspraak dienen de foutief bevonden stukken of onderdelen franco aan onze magazijnen worden besteld.
   Buiten onze waarborg vallen gebreken of fouten ontstaan ten gevolge van voorvallen van buitenaf, zoals slecht of verkeerd onderhoud, overbelasting, natuurlijke slijtage, onjuiste lagerkeuze, foutieve montage en andere buiten onze controle vallende oorzaken. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor iedere mogelijke vorm van gevolgschade.
   6.
   VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
   De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling.
   7.
   BETALINGEN
   Onze facturen zijn betaalbaar te Gent. Behoudens andere bepalingen van onzentwege, zijn alle facturen contant betaalbaar. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag laat ons toe rechtens en zonder aanmaning alle in omloop zijnde orders op te schorsen. In geval van betalingsachterstal wordt het verschuldigd bedrag, uit volle recht en zonder aanmaning, met 1% interest per maand verhoogd, te rekenen vanaf de vervaldag. Ieder niet betaald factuurbedrag op de vervaldag, geeft van rechtswege en zonder aanmaning recht op een conventioneel bepaalde schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 50.00. Dit onverminderd ons recht om de werkelijk geleden schade, zoals gerechtskosten, honoraria raadsman, administratieve lasten, edm. te verhalen.
   Ingeval van een bijzondere specifiteit, maatwerk van het bestelde product, aanvaardt de klant een voorschot te voldoen conform een bedrag bepaald in de offerte. Dit bedrag zal tevens worden aanvaard door de klant als minimum voor conventionele schadevergoeding
   BETWISTINGEN
   Alle betwisten geschieden onder de bevoegdheid van de Rechtbank te Gent.