Deze website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze cookieverklaring. Lees meer OK
Banner lager logo
beta schroevendraaiers 958x157px
lager 958x237px
Producten
Filter

Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN
Alle verkopen zijn onderworpen aan de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden. Zij worden aanzien als zijnde door de klanten aanvaard, zelfs indien zij in tegenstrijd zouden zijn met hun algemene en/of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste verbinden onze vennootschappen niet, tenzij wij ze uitdrukkelijk aanvaarden. Het feit dat wij ze niet verwerpen, kan in geen geval aanzien worden als een stilzwijgende overeenkomst.
2. PRIJZEN
Alle aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis. Onze prijzen zijn bepaald voor levering in onze magazijnen of werkplaatsen op de overeengekomen datum. Alle verhogingen van taksen, belastingen, invoerrechten, lonen, grondstoffen- prijzen, die plaatsvinden na het overmaken van de aanbieding of afsluiten van de overeenkomst en dus de aangeboden of verkochte goederen treffen, zijn ten laste van de koper.
Voor kleine orders of hoeveelheden kleiner dan standaardverpakking wordt aftelloon berekend. Verder worden voor deze orders een extra bedrag in rekening gebracht voor administratiekosten.
3. LEVERTERMIJNEN
Onze levertermijnen zijn gegeven te goeder trouw. Aldus kunnen wij geen enkele voorwaarden aannemen tot schadevergoeding als gevolg van een vertraging in de uitvoering van een opdracht. Gedeeltelijke leveringen mogen steeds worden uitgevoerd. Behoudens speciale overeenkomsten vangt de levertermijn aan na ontvangst van de officiële opdracht, en dit vanaf de datum waarop wij alle gegevens aangaande uitvoeringsvoorwaarden ontvangen hebben.
4. VERZENDINGEN
De goederen, zelfs deze die vrachtvrij of door onze eigen diensten worden afgeleverd, reizen op risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling.
5. KLACHTEN EN WAARBORG
Iedere klacht moet ons binnen de acht dagen na levering schriftelijk bereiken. Na deze datum zal geen enkele klacht nog worden aanvaard. Tot nazicht van de juistheid van de aanspraak dienen de foutief bevonden stukken of onderdelen franco aan onze magazijnen worden besteld.
Buiten onze waarborg vallen gebreken of fouten ontstaan ten gevolge van voorvallen van buitenaf, zoals slecht of verkeerd onderhoud, overbelasting, natuurlijke slijtage, onjuiste lagerkeuze, foutieve montage en andere buiten onze controle vallende oorzaken. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor iedere mogelijke vorm van gevolgschade.
6. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling.
7. BETALINGEN
Onze facturen zijn betaalbaar te Gent. Behoudens andere bepalingen van onzentwege, zijn alle facturen contant betaalbaar. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag laat ons toe rechtens en zonder aanmaning alle in omloop zijnde orders op te schorsen. In geval van betalingsachterstal wordt het verschuldigd bedrag, uit volle recht en zonder aanmaning, met 1% interest per maand verhoogd, te rekenen vanaf de vervaldag. Ieder niet betaald factuurbedrag op de vervaldag, geeft van rechtswege en zonder aanmaning recht op een conventioneel bepaalde schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 50.00. Dit onverminderd ons recht om de werkelijk geleden schade, zoals gerechtskosten, honoraria raadsman, administratieve lasten, edm. te verhalen.
Ingeval van een bijzondere specifiteit, maatwerk van het bestelde product, aanvaardt de klant een voorschot te voldoen conform een bedrag bepaald in de offerte. Dit bedrag zal tevens worden aanvaard door de klant als minimum voor conventionele schadevergoeding

BETWISTINGEN
Alle betwisten geschieden onder de bevoegdheid van de Rechtbank te Gent.